Să ne rugăm pentru pace în lumea musulmană!Un razboi in Orientul Mijlociu ar duce la in catatclism major pe Terra!


Fundamentalismul islamic se aseamănă cu inchiziţia din evul mediu timpuriu. Cu câteva decenii în urmă, Balcanii erau considerați, „butoiul cu pulbere „, al Europei. Expresie este folosita,  pentru că din Balcani, au început conflictele  majore ca urmare a unor conflicte locale: 1908, Austro-Ungaria anexează Bosnia și Herțegovina.1912Uniunea Balcanica și primul război balcanic.1913 al doilea război balcanic  1914. Atentatul de la Sarajevo! Începe primul război mondial .
Americanii au încercat sa pornească , tot în Europa alt război. Războiul din ex -Yugoslavia. Era preambulul unei alte cruciade. Nu le-a reușit. Au întărit doar pe musulmanii albanezi!

Cruciadele au fost expediții militare ale feudalilor apuseni cu scopul de a cuceri şi coloniza regiuni din Orientul Apropiat, îndeosebi Palestina şi Ierusalimul.
Ele au apărut într o societate aflată în plină expansiune politică şi militară. Sunt o întregire a procesului de colonizare care s-a petrecut în Europa. La ele au participat toate clasele şi păturile sociale. Wikipedia

Acest rol de Cruciați,  și-l arogă , Americanii, intervenind în toate locurile pe glob.
Au intrat în Afganistan, în Irak .…..Vor sa intervină în Coreea, în Iran. Ei nu pot înțelege că   întâlnesc culturi diferite, și atitudinea libertina, a  americanilor,   irită peste tot  în lume.
Finanțarea luptei  afganilor,  împotriva rușilor, au inspirat putere și încredere  al-Qaid(a)-ei. Am spus toate acestea analizând evenimentele din Egipt. Acum butoiul cu pulbere este lumea araba! Sunt sigur ca si in Egipt s-au amestecat americanii. Ei au condus din umbra si evenimentele din 1989 din Europa de est. Nu trebuie sa uitam ca ei întărâta lucrurile si se nasc conflicte majore. Sub umbrela ONU intervin și apoi  trec totul sub control NATO.

Fundamentaliștii musulmani se aseamănă cu inchiziția din Biserica Catolica a Evului mediu timpuriu.

3.1 Fundamentalismul islamic şi jihadul

În prezent, noţiunea de jihad este reinventată, personalizată şi transformată în instrument politic. Grupările neo-fundamentaliste islamice promovează necesitatea declanşării jihadului ca îndatorire permanentă a fiecărui musulman de a lupta până la moarte împotriva Occidentului. După războiul din Afganistan de la sfârşitul anilor 1980, arată Gilles Kepel, cultura jihadului a devenit globală. Restul lucrării îl găsiți aici

In esență , în încheierea acestui prim articol dintr-o serie ce urmează, Vreau sa spun ca nu trebuie sa ne bucure evenimentele ce teoretic sunt departe de noi. Nici nu ştim cat de aproape suntem de „sfârşitul lumi” adică un război la scara planetara care nu va putea fi oprit de nimeni ci se va opri de la sine când vor rămâne câţiva supravieţuitori care nu vor şti de ce a început de fapt acest război.

Cer răspicat americanilor să nu mai uneltească în lume, pentru niște interese economice efemere. La fel și statului Israel. Pacea lumii este mai valoroasa decât interesele voastre meschine .

Stimați bloggeri, Băsescu și haita lui de hiene,  sunt ai noștri. Nu încercaţi sa îi externalizaţi prin comparații cu președintele Egiptului sau alți. Am fost prosti și ne-am procopsit cu ei. Noi trebuie să îi înlăturam, sa îi trimitem la pușcărie. In momentul de faţă, părerea mea este că Băsescu și ai lui sunt un pericol mic pe lângă pacea mondiala!

English version

French version

 

Let us pray for peace in the Muslim world! A war in the Middle East will lead to major catatclism Earth!”End of Days”


A few decades ago, the Balkans were considered, „gunpowder keg” of Europe. Phrase is used, as in the Balkans, began major conflicts as a result of local conflicts: in 1908, the Austro-Hungarian Empire annexed Bosnia and Herzegovina, 1912 and the First Balkan War Balkan Union, 1913 Second Balkan War in 1914. Assassination in Sarajevo. The attack killed the Austrian prince, Franz-Ferdinand by Gavrilo Princip Bosnian student. Start World War!
Americans have tried to start, another war throughout Europe. The war in ex-Yugoslavia.The preamble of another Crusade. Americans have not succeeded. They reinforced the Albanian Muslims!

The Crusades were military expeditions of the Western feudal order to conquer and colonize parts of the Middle East, especially Palestine and Jerusalem.
They came in a company expanding political and military. They are a complement to the process of colonization that occurred in Europe. They were attended by all classes and social strata.                                             Wikipedia

This role of the Crusaders, they arrogate to themselves, Americans in all the places in the world.    They went in  Afghanistan, Iraq …… They want to intervene in Korea, in Iran. They Can not understand that encounter different cultures, and liberal attitude of the Americans,  irritates all over the world.Swingers attitude and arrogance!
Funding to  Afghans in fight against the Russians, gave strength  al-Qaida in her trust.  I said this, looking at events in Egypt! The powder keg is now the Arab world! I’m sure the Americans are mixed in  Egypt. They led out of the shadows and the events of 1989 in Eastern Europe. We must  not forget that: they inflames things and major conflicts are born. Under the umbrella of the UN  make  the first step and then move everything under NATO control. NATO has become to be like a U.S. Army.

Muslim fundamentalism is like the Inquisition of the Middle Ages.

Islamic fundamentalism and jihad 3.1
Currently, the concept of jihad is reinvented, personalized and transformed into a political instrument. Neo-fundamentalist Islamic groups promote the need for jihad to trigger permanent duty of every Muslim to fight to the death against the West. The war in Afghanistan in late 1980, shows Gilles Kepel, Jihad has become globalized culture. The rest of the work Colonel (r) Dumitru Codita find it here

In essence, the conclusion of this first article in a series that follows, I mean below. Let us not enjoy events that are theoretically far from where we are geographically. We do not know how close we are to „End of Days”! A war on a planetary scale. It can not be stopped by anyone. It will stop by itself! They left few survivors. They will not know what actually started this war.

I bluntly ask Americans to stop conspiracies in the world, for some ephemeral economic interests. So Israel. World peace is more valuable than your own petty interests.

Dear bloggers, Basescu and his pack of hyenas, are ours. Do not try to outsource the comparison with Egypt’s President or others. We were stupid! We have enriched them. We need to remove them! To send them to jail! Right now, my opinion is that Basescu’s are a low risk addition to world peace!
We may fight against Basescu! But we worry for the future of the planet!

Please, my English readers to correct me if possible. Do not speak good English. Sure we made mistakes of expression!

Prions pour la paix dans le monde musulman! Une guerre au Moyen-Orient conduirait à catatclism majeur sur la Terre!«Fin des Temps”


Il ya quelques décennies, les Balkans ont été considérés, „fût la poudre à canon»de l’Europe.Cette expression est employée, comme dans les Balkans, a commencé des conflits majeurs en raison de conflits locaux: en 1908, l’Empire austro-hongrois annexé la Bosnie-Herzégovine, 1912 et la Première Guerre balkanique Balkans Union, 1913 Deuxième guerre balkanique en 1914. Assassinat à Sarajevo. Il a été tué prince autrichien, Franz-Ferdinand par Gavrilo Princip Bosnie étudiants. Guerre mondiale Start!

Les Américains ont essayé de démarrer, une autre guerre dans toute l’Europe. La guerre en ex-Yougoslavie.A été préambule pour une autre croisade. Ils n’ont pas réussi.  Américain, seulement ont  renforcer,  musulmans Albanais!

Les croisades étaient des expéditions militaires de l’ordre féodal occidental à conquérir et à coloniser les régions du Moyen-Orient, en particulier en Palestine et de Jérusalem.
Ils sont venus dans une entreprise en pleine expansion politique et militaire. Ils sont un complément au processus de colonisation qui ont eu lieu en Europe. Ils ont été suivis par toutes les classes et couches sociales. Wikipedia

Ce rôle des Croisés,s’arrogent’ils , les Américains dans tous les endroits dans le monde.
Ils sont allés en Afghanistan, en Irak …… Ils veulent intervenir en Corée, en Iran. Ils ne comprennent pas qu’ils rencontrent les différentes cultures, et l’attitude libérale des Américains, il irrite le monde entier.
Financement de la lutte des Afghans, contre les Russes, a donné la force et la confiance al-Qaida  a elle  même . Je l’ai dit ça apres l’analise sur les eveniment d’ Egypte. „Fût la poudre à canon» est maintenant dans le monde arabe!
Certainement, en Egypte ont été mélangés Américains. Intrigue cachée! Ils ont conduit à l’ombre des événements de 1989 en Europe de l’Est.
Nous ne devons pas oublier qu’ils enflamment les choses. Les conflits mineurs sont nés. Américains amplifie. Ils deviennent grands conflits.
Sous l’égide de l’ONU ils ont commencer la première étape. Puis ils déplacent tout sous contrôle NATO.
NATO est devenue une armée des États-Unis.

Le fondamentalisme musulman est comme l’inquisition du Haut Moyen  Âge.

Fondamentalisme islamique et le djihad 3,1
Actuellement, le concept de djihad est réinventé, personnalisé et transformé en un instrument politique. Groupes néo-fondamentalistes islamiques de promouvoir la nécessité pour le jihad pour déclencher devoir permanent de tous les musulmans à combattre jusqu’à la mort contre l’Occident. La guerre en Afghanistan fin 1980, montre Gilles Kepel, Jihad est devenue la culture mondialisée. Le reste de l’ouvrage du colonel (r) Dumitru Codita le trouver ici

En substance, la conclusion de ce premier article d’une série qui suit, je veux dire ci-dessous. Ne nous laissons pas profiter des événements qui sont théoriquement loin de là où nous sommes géographiquement. Nous ne savons pas combien nous sommes proches de «Fin des Temps”! Une guerre à l’échelle planétaire. Il ne peut pas être arrêtée par personne. Il s’arrête par lui-même! Ils ont laissé peu de survivants. Ils ne sauront pas ce qui s’est réellement commencé cette guerre.

J’ai carrément demander aux Américains de cesser de complots dans le monde, pour des intérêts économiques éphémères. Donc Israël. La paix mondiale est plus précieux que vos propres petits intérêts.

Chers blogueurs, Traian Basescu et sa meute de hyènes, sont les nôtres. N’essayez pas d’externaliser la comparaison avec le président de l’Égypte ou d’autres personnes. Nous avons été stupide! Nous les avons enrichi. Nous avons besoin de les enlever! Pour les envoyer en prison! À l’heure actuelle, mon avis est que Basescu sont un plus faible risque pour la paix dans le monde!
Nous pouvons lutter contre Basescu! Mais nous nous inquiétons pour l’avenir de la planète!

S’il vous plaît, mes lecteurs français de me corriger si possible. Je ne parle pas bien l’anglais. Bien sûr, j’ai fait des erreurs d’expression!