Admiratie pentru Orban


http://www.nytimes.com/2011/01/18/world/europe/18iht-letter18.html?ref=internationalmonetaryfund

A Leader’s Gamble in Hungary

Un lider jucător în Ungaria

By JUDY DEMPSEY
Published: January 17,2011

Mr. Orban’s ambition is to “turn Hungary into a competitive, secure and successful country of the 21st century,” he recently told the Kalman Szell Foundation, an independent research group in Budapest.

Ambiţia domnului Orban este de a „transforma Ungaria într-o ţară competitiva, sigura şi de succes asecolului 21”, a spus intr-un discurs recent la Kalman Szell Foundation, un grup independent de cercetare din Budapesta.

It was a revealing speech. For the first time in several years, a leader from a Central European country that was hit severely by the global financial downturn of 2008-9 presented a radically different way of dealing with globalization.

A fost un discurs revelator. Pentru prima dată în mai mulţi ani, un lider dintr-o ţară Central Europeana, care a fost lovita grav de criza financiară globală din  2008-9 a prezentat un mod radical diferit de a trata globalizarea.

Even though Hungary is an export-driven economy that is dependent on globalization, Mr. Orban believes his country should not be beholden to international financial organizations or foreign investors. Indeed, he believes it is time that the state, not the private sector or unregulated markets, take center stage.

Chiar daca Ungaria este o economie bazată pe export, care este dependentă de globalizare, domnul Orban consideră că ţara sa nu ar trebui să fie îndatorata la organizaţiile financiare internaţionale sau la investitorii străini. Într-adevăr, el consideră că este momentul în care statul, nu sectorul privat sau pieţele nereglementate, să fie  în centrul atenţiei.

“The role of the state will increase in value, and the liberal utopia, the legend of a self-regulated market replacing the state, will lose its value,” he said at the Kalman Szell Foundation.

„Rolul statului va creşte, şi utopia liberala, legenda unei piețe auto-reglementată care sa  înlocuiască   statul, va pierde „, a declarat el la Szell Kalman Foundation.

Mr. Orban has already ruffled feathers at the International Monetary Fund, which last year set tough austerity conditions for Hungary in return for financial assistance. Mr. Orban rejected this medicine. He has said he does not want Hungary to be saddled with permanent debts. Nor does he want Hungarians to be told to save and scrimp again.

Dl Orban a sancționat verbal   Fondul Monetar Internaţional, care anul trecut a stabilit condiții dure de austeritate pentru Ungaria în schimbul asistentei financiară. Dl Orban a respins aceasta asistenta. El a spus că nu vrea ca Ungaria să fie împovărata cu datorii permanente Nici nu vrea sa li se spună maghiarilor cum și ce sa facă  pentru a salva tara.

“We have to break away from the policy of indebtedness and austerity, even if hordes of analysts are waiting desperately for us to announce the austerity measures,” he said. “Austerity policy does not lead anywhere. If it did, we would not be where we are now,” he added, referring to the bouts of austerity measures introduced over the past eight years by the former Socialist government.

„Trebuie să renunțăm  la politica de îndatorare şi de austeritate, chiar dacă hoarde de analiştii aşteaptă cu disperare pentru ca noi să anunțăm măsurile de austeritate”, a spus el. „politica de austeritate nu duce nicăieri. În cazul în care am fi  făcut-o, nu am fi unde suntem acum „, a adăugat el, referindu-se la  măsurile de austeritate introduse în ultimii opt ani de către fostul guvernul socialist

To fill the holes in the budget deficit without introducing more austerity measures, Mr. Orban has imposed higher taxes on the energy, telecommunications, banking and retail sectors, which are dominated by German and Austrian companies.

Pentru a umple găurile din deficitul bugetar fără a introduce măsuri mai austeritate, domnul Orban a impus taxe mai mari de energie, telecomunicaţii, sectorul bancar şi cel cu amănuntul, care sunt dominate de companii germane şi austriece.

He has dismantled the public-private pension scheme. Compulsory payments to the private pension pillar will be transferred to a new state-owned Pension Reform Fund, which will lead to the nationalization of the majority of pension funds.

El a desființat sistemul de pensii public-privat. Plăţilor obligatorii la sistemul de pensii private va fi transferat din  nou la stat prin Reforma Fondului de Pensii, ceea ce va duce la naţionalizarea majorităţii fondurilor de pensii.

Mr. Orban is doing all of this in the hope of forging a new social consensus within Hungary. The risks are considerable as he antagonizes international financial institutions and European leaders whom he needs to assist Hungary financially. “If he can turn around the economy, then he has a chance of consolidating the society,” Mr. Gyarmati said. “It is a big gamble.”

Dl Orban  face toate acestea în speranța  construirii un nou consens social în Ungaria. Riscurile sunt considerabile, ca el sa supere  instituțiile financiare internaționale şi liderii europeni  care ar trebuie să acorde sprijin financiar Ungariei. „Dacă el poate transforma pe baza  economiei, atunci el are o șansă de consolidare a societății”, a spus domnul Gyarmati. „Este ca un joc de noroc .”

Am tradus aceasta parte a articolului pentru a-mi exprima admirația fata de un patriot. Daca în alte privințe nu sunt de acord cu politica ungara, mai ales în ceea ce privește instigarea ungurilor din România, aici îl aprob și sunt sigur ca va reuși ce și-a propus.

Ce sa faci cu Băsescu al nostru care a zis hop înainte de a sari pârleazul și ne-a îndatorat pana la a treia generație!

6 gânduri despre „Admiratie pentru Orban

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.