Pilotii ( marinari, carmaci, cosasi…nota DN) orbi – M.Eliade – 1937 (fragment)


Acest mail primit de la un prieten m-a făcut sa ma gândesc la faptul ca mai trebuia trecut un cârmaci și anume cizmarul. Am simțit  nevoia sa îl public imediat fiindcă exprima esența poporului român.

Pilotii ( marinari, carmaci, cosasi…nota DN) orbi – M.Eliade – 1937 (fragment)


Imoralitatea clasei conducãtoare românesti, care detine “puterea” politicã de la 1918 încoace, nu este cea mai gravã crimã a ei. Cã s-a furat ca în codru, cã s-a distrus burghezia nationalã în folosul elementelor alogene, cã s-a nãpãstuit tãrãnimea, cã s-a introdus politicianismul în administratie si învãtãmânt, cã s-au desnationalizat profesiunile libere – toate aceste crime împotriva sigurantei statului si toate aceste atentate contra fiintei neamului nostru, ar putea – dupã marea victorie finalã – sã fie iertate. Memoria generatiilor viitoare va pãstra, cum se cuvine, eforturile si eroismul anilor cumpliti 1916- 1918 – lãsând sã se astearnã uitarea asupra întunecatei epoci care a urmat unirii tuturor românilor.

Dar cred cã este o crimã care nu va putea fi niciodatã uitatã: acesti aproape douãzeci de ani care s-au scurs de la unire. Ani pe care nu numai cã i-am pierdut (si când vom mai avea înaintea noastrã o epocã sigurã de pace atât de îndelungatã?!) – dar i-am folosit cu statornicã voluptate la surparea lentã a statului românesc modern. Clasa noastrã conducãtoare¹, care a avut frânele destinului românesc de la întregire încoace, s-a fãcut vinovatã de cea mai gravã trãdare care poate înfiera o elitã politicã în fata contemporanilor si în fata istoriei: pierderea instinctului statal, totala incapacitate politicã. Nu e vorba de o simplã gãinãrie politicianistã, de un milion sau o sutã de milioane furate, de coruptie, bacsisuri, demagogie si santaje. Este ceva infinit mai grav, care poate primejdui însãsi existenta istoricã a neamului românesc: oamenii care ne-au condus si ne conduc nu mai vãd.

Într-una din cele mai tragice, mai furtunoase si mai primejdioase epoci pe care le-a cunoscut mult încercata Europã – luntrea statului nostru este condusã de niste piloti orbi².. Acum, când se pregãteste marea luptã dupã care se va sti cine meritã sã supravietuiascã si cine îsi meritã soarta de rob – elita noastrã conducãtoare îsi continuã micile sau marile afaceri, micile sau marile bãtãlii electorale, micile sau marile reforme moarte.

Nici nu mai gãsesti cuvinte de revoltã. Critica, insulta, amenintarea – toate acestea sunt zadarnice. Oamenii acestia sunt invalizi: nu mai vãd, nu mai aud, nu mai simt. Instinctul de cãpetenie al elitelor politice, instinctul statal, s-a stins.
Istoria cunoaste unele exemple tragice de state înfloritoare si puternice care au pierit în mai putin de o sutã de ani fãrã ca nimeni sã înteleagã de ce. Oamenii erau tot atât de cumsecade, soldatii tot atât de viteji, femeile tot atât de roditoare, holdele tot atât de bogate. Nu s-a întâmplat nici un cataclism între timp. Si deodatã, statele acestea pier, dispar din istorie. În câteva sute de ani dupã aceea, cetãtenii fostelor state glorioase îsi pierd limba, credintele, obiceiurile – si sunt înghititi de popoare vecine.
Luntrea condusã de pilotii orbi se lovise de stânca finalã. Nimeni n-a înteles ce se întâmplã, dregãtorii fãceau politicã, negutãtorii îsi vedeau de afaceri, tinerii de dragoste si tãranii de ogorul lor. Numai istoria stia cã nu va mai duce multã vreme povara acestui stârv în descompunere, neamul acesta care are toate însusirile în afarã de cea capitalã: instinctul statal.³

Crima elitelor conducãtoare românesti constã în pierderea acestui instinct si în înfiorãtoarea lor inconstientã, în încãpãtânarea cu care îsi apãrã “puterea”. Au fost elite românesti care s-au sacrificat de bunã voie, si-au semnat cu mâna lor actul de deces numai pentru a nu se împotrivi istoriei, numai pentru a nu se pune în calea destinului acestui neam. Clasa conducãtorilor nostri politici, departe de a dovedi aceastã resemnare, într-un ceas atât de tragic pentru istoria lumii – face tot ce-i stã în putintã ca sã-si prelungeascã puterea. Ei nu gândesc la altceva decât la milioanele pe care le mai pot agonisi, la ambitiile pe care si le mai pot satisface, la orgiile pe care le mai pot repeta. Si nu în aceste câteva miliarde risipite si câteva mii de constiinte ucise stã marea lor crimã, ci în faptul cã mãcar acum, când încã mai este timp, nu înteleg sã se resemneze. […]

Pilotii orbi²! Clasa aceasta conducãtoare, mai mult sau mai putin româneascã, politicianizatã pânã în mãduva oaselor – care asteaptã pur si simplu sã treacã ziua, sã vina noaptea, sã audã un cântec nou, sã joace un joc nou, sã rezolve alte hârtii, sã facã alte legi. Acelasi si acelasi lucru, ca si când am trãi într-o societate pe actiuni, ca si când am avea înaintea noastrã o sutã de ani de pace, ca si când vecinii nostri ne-ar fi frati, iar restul Europei unchi si nasi.[….]

Sunt unii, buni “patrioti”, care se bat cu pumnul în piept si-ti amintesc cã românul în veci nu piere, cã au trecut pe aici neamuri barbare etc. Uitând, sãracii cã în Evul Mediu românii se hrãneau cu grâu si peste si nu cunosteau nici pelagra, nici sifilisul, nici alcoolismul. Uitând cã blestemul a început sã apese neamul nostru odatã cu introducerea secarei ( la sfârsitul Evului Mediu ), care a luat pretutindeni locul grâului. Au venit apoi fanariotii care au introdus porumbul – slãbind considerabil rezistenta tãranilor. Blestemele s-au tinut apoi lant. Mãlaiul a adus pelagra, austriecii în Ardeal si “cultura” în Pricipate au adus sifilisul. Pilotii orbi au intervenit si aici, cu imensa lor putere politicã si administrativã.

Toatã Muntenia si Moldova de jos se hrãneau iarna cu peste sãrat; cãrutele începeau sã colinde Bãrãganul îndatã ce se culegea porumbul si pestele acela sãrat, uscat cum era, alcãtuia totusi o hranã substantialã. Pilotii orbi au creat, însã, trustul pestelui. Nu e atât de grav faptul cã la Brãila costã 60-100 lei kilogramul de peste (în loc sã coste 5 lei), cã putrezesc vagoane întregi cu peste ca sã nu scadã pretul, cã în loc sã se recolteze 80 de vagoane pe zi din lacurile din jurul Brãilei se recolteazã numai 5 vagoane si se vinde numai unul (restul putrezeste), grav e cã tãranul nu mai mãnâncã, de vreo 10 ani, peste sãrat. Si acum, când populatia de pe malul Dunãrii e seceratã de malarie, guvernul cheltuieste (vorba vine) zeci de milioane cu medicamente, uitând cã un neam nu se regenereazã cu chininã si aspirinã, ci printr-o hranã substantialã..
Nu mai vorbiti, deci, de cele sapte inimi în pieptul de aramã al românului. Sãrmanul român, luptã ca sã-si pãstreze mãcar o inimã obositã care bate tot mai rar si tot mai stins. Adevãrul e acesta: neamul românesc nu mai are rezistenta sa legendarã de acum câteva veacuri…….
…Dar pilotii orbi stau surâzãtori la cârmã, ca si când nimic nu s-ar întâmpla. Si acesti oameni, conducãtori ai unui popor glorios, sunt oameni cumsecade, sunt uneori oameni de bunã-credintã, si cu bunãvointã; numai cã, asa orbi cum sunt, lipsiti de singurul instinct care conteazã în ceasul de fatã – instinctul statal – nu vãd suvoaiele slave scurgându- se din sat în sat, cucerind pas cu pas tot mai mult pãmânt românesc; nu aud vaietele claselor care se sting, burghezia si meseriile care dispar lãsând locul altor neamuri… Nu simt cã s-au schimbat unele lucruri în aceastã tarã, care pe alocuri nici nu mai pare româneascã.
Cã pilotii orbi s-au fãcut sau nu unelte în mâna strãinilor – putin intereseazã deocamdatã. Singurul lucru care intereseazã este faptul cã nici un om politic român, de la 1918 încoace, n-a stiut si nu stie ce înseamnã un stat. Si asta e destul ca sã începi sã plângi.
[Vremea, Nr. 505, 19 Septembrie 1937, p. 3]

¹ In ziua de azi nu se mai pune problema clasei conducatoare pentru ca n-avem asa ceva. Este o adunatura de hoti!

². Marinar Chior

³.In alte articole ale mele am denumit instinct patriotic

Nu mai fac alte adăugiri pentru ca este păcat sa stric acest articol actual.

Cautând mai multe amănunte despre acest articol am vazut ca nu este originala postarea mea.

Admiratie pentru Orban


http://www.nytimes.com/2011/01/18/world/europe/18iht-letter18.html?ref=internationalmonetaryfund

A Leader’s Gamble in Hungary

Un lider jucător în Ungaria

By JUDY DEMPSEY
Published: January 17,2011

Mr. Orban’s ambition is to “turn Hungary into a competitive, secure and successful country of the 21st century,” he recently told the Kalman Szell Foundation, an independent research group in Budapest.

Ambiţia domnului Orban este de a „transforma Ungaria într-o ţară competitiva, sigura şi de succes asecolului 21”, a spus intr-un discurs recent la Kalman Szell Foundation, un grup independent de cercetare din Budapesta.

It was a revealing speech. For the first time in several years, a leader from a Central European country that was hit severely by the global financial downturn of 2008-9 presented a radically different way of dealing with globalization.

A fost un discurs revelator. Pentru prima dată în mai mulţi ani, un lider dintr-o ţară Central Europeana, care a fost lovita grav de criza financiară globală din  2008-9 a prezentat un mod radical diferit de a trata globalizarea.

Even though Hungary is an export-driven economy that is dependent on globalization, Mr. Orban believes his country should not be beholden to international financial organizations or foreign investors. Indeed, he believes it is time that the state, not the private sector or unregulated markets, take center stage.

Chiar daca Ungaria este o economie bazată pe export, care este dependentă de globalizare, domnul Orban consideră că ţara sa nu ar trebui să fie îndatorata la organizaţiile financiare internaţionale sau la investitorii străini. Într-adevăr, el consideră că este momentul în care statul, nu sectorul privat sau pieţele nereglementate, să fie  în centrul atenţiei.

“The role of the state will increase in value, and the liberal utopia, the legend of a self-regulated market replacing the state, will lose its value,” he said at the Kalman Szell Foundation.

„Rolul statului va creşte, şi utopia liberala, legenda unei piețe auto-reglementată care sa  înlocuiască   statul, va pierde „, a declarat el la Szell Kalman Foundation.

Mr. Orban has already ruffled feathers at the International Monetary Fund, which last year set tough austerity conditions for Hungary in return for financial assistance. Mr. Orban rejected this medicine. He has said he does not want Hungary to be saddled with permanent debts. Nor does he want Hungarians to be told to save and scrimp again.

Dl Orban a sancționat verbal   Fondul Monetar Internaţional, care anul trecut a stabilit condiții dure de austeritate pentru Ungaria în schimbul asistentei financiară. Dl Orban a respins aceasta asistenta. El a spus că nu vrea ca Ungaria să fie împovărata cu datorii permanente Nici nu vrea sa li se spună maghiarilor cum și ce sa facă  pentru a salva tara.

“We have to break away from the policy of indebtedness and austerity, even if hordes of analysts are waiting desperately for us to announce the austerity measures,” he said. “Austerity policy does not lead anywhere. If it did, we would not be where we are now,” he added, referring to the bouts of austerity measures introduced over the past eight years by the former Socialist government.

„Trebuie să renunțăm  la politica de îndatorare şi de austeritate, chiar dacă hoarde de analiştii aşteaptă cu disperare pentru ca noi să anunțăm măsurile de austeritate”, a spus el. „politica de austeritate nu duce nicăieri. În cazul în care am fi  făcut-o, nu am fi unde suntem acum „, a adăugat el, referindu-se la  măsurile de austeritate introduse în ultimii opt ani de către fostul guvernul socialist

To fill the holes in the budget deficit without introducing more austerity measures, Mr. Orban has imposed higher taxes on the energy, telecommunications, banking and retail sectors, which are dominated by German and Austrian companies.

Pentru a umple găurile din deficitul bugetar fără a introduce măsuri mai austeritate, domnul Orban a impus taxe mai mari de energie, telecomunicaţii, sectorul bancar şi cel cu amănuntul, care sunt dominate de companii germane şi austriece.

He has dismantled the public-private pension scheme. Compulsory payments to the private pension pillar will be transferred to a new state-owned Pension Reform Fund, which will lead to the nationalization of the majority of pension funds.

El a desființat sistemul de pensii public-privat. Plăţilor obligatorii la sistemul de pensii private va fi transferat din  nou la stat prin Reforma Fondului de Pensii, ceea ce va duce la naţionalizarea majorităţii fondurilor de pensii.

Mr. Orban is doing all of this in the hope of forging a new social consensus within Hungary. The risks are considerable as he antagonizes international financial institutions and European leaders whom he needs to assist Hungary financially. “If he can turn around the economy, then he has a chance of consolidating the society,” Mr. Gyarmati said. “It is a big gamble.”

Dl Orban  face toate acestea în speranța  construirii un nou consens social în Ungaria. Riscurile sunt considerabile, ca el sa supere  instituțiile financiare internaționale şi liderii europeni  care ar trebuie să acorde sprijin financiar Ungariei. „Dacă el poate transforma pe baza  economiei, atunci el are o șansă de consolidare a societății”, a spus domnul Gyarmati. „Este ca un joc de noroc .”

Am tradus aceasta parte a articolului pentru a-mi exprima admirația fata de un patriot. Daca în alte privințe nu sunt de acord cu politica ungara, mai ales în ceea ce privește instigarea ungurilor din România, aici îl aprob și sunt sigur ca va reuși ce și-a propus.

Ce sa faci cu Băsescu al nostru care a zis hop înainte de a sari pârleazul și ne-a îndatorat pana la a treia generație!

Capii BOR şi-au vândut sufletul Diavolului?


Nu scriu ca un specialist în acest domeniu! Este opinia   unui simplu mirean* ce s-ar simți mai bine dacă ar ști ca Biserica este alături de el. Construcția Catedralei Neamului nu este un obiectiv necesar în ziua de azi! De fapt mi se pare a fi un vis megalomanic,faraonic,precum cel al lui Ceaușescu când a Construit Casa Poporului! Acum biserica care dispune de o avere fără seamăn, ar trebui sa fie alături de cei nevoiași,rămași fără case sau școli, sau spitale. Lipsa acestei aplecări fata de cei ce au în adevăr nevoie de adevăr ,duce la îndepărtarea lor de biserica! Credința , după felul în  este „mânuita „de clerul **ortodox din ziua de azi , a devenit un fel de afacere veroasa ***,de tip mafiot. Biserica a devenit un stat în stat.

De fapt este o imensa mașină de vot pusa în slujba puterii. Prostimea,fie-mi iertata exprimarea, va vota cum votează „parintele! Oamenii cu discernământ vor avea propia opinie,dar vorba lui Motoc: „Prosti da’ multi!..”Atâta timp cât vad toate acestea am dreptul sa transform întrebarea  din titlu într-o afirmație! Ca sa te simți aproape de Dumnezeu n-ai nevoie de palate! Palatele lui Dumnezeu sunt  sufletele oamenilor!

Măcar acum în ceasul al doisprezecelea , fac un apel către capi BOR  sa își aducă aminte de rolul apostolic al bisericii! Apropiați-va suflete celor nevoiași!

*MIREÁN, -Ă, mireni, -e, s.m. și f., adj. (Persoană) care nu aparține clerului; laic. – Din sl. mirjaninŭ.
Sursa: DEX ’98 | Adăugată de ana_zecheru | Greșeală de tipar | Permalink

**CLER, cleruri, s. n. Totalitatea preoților unei biserici, ai unei eparhii, ai unei țări etc.; preoțime. – Din lat. clerus.
Sursa: DEX ’98 | Adăugată de ibogdank | Greșeală de tipar | Permalink

***VERÓS, -OÁSĂ, veroși, -oase, adj. (Livr.) Necinstit, suspect. – Din fr. véreux.
Sursa: DEX ’98 | Adăugată de ana_zecheru |
Greșeală de tipar | Permalink

PS. Copiez aceste definiții din DEX pentru ca nu vreau sa fiu acuzat ca nu știu ce scriu!

                   

Iniţiativă legislativă


Motivare:Cum pierdem investitorii,ca urmare a birocratiei basesciene


Subtitlu

Chiar ca gândesc cu curul și nu cu capul guvernanții noștri!

http://www.wall-street.ro/articol/Companii/97983/Vantul-sufla-impotriva-investitorilor-din-energia-eoliana-Ce-pierde-Romania.html

Acest articol apărut în Wall Street arata cum fug investitorii cu banii pentru investiții din țara noastră. Faptul ca unii primari vor sa scoată profituri imense ,imediat, negocierile nesfarsite cu acestia,au facut ca:

germanii de la RWE au decis sa vanda inapoi dezvoltatorului un parc de 147 MW in zona Valea Dacilor (judetul Constanta), din pricina procesului dificil de avizare. Motivele au tinut si de constrangerile economice pe fondul crizei, dar si de scepticismul germanilor fata de tarile din zona Balcanilor in care legislatia nu este foarte clara.

CEZ sa renunte vara trecuta la constructia unei centrale pe gaz la Galati, o investitie estimata la 400 de milioane de euro, din cauza unor “costuri importante și neprevazute”. In plus, compania a iesit si din proiectul de constructie a reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda pentru a se concentra pe proiectele din Cehia.

Împreună, turbinele-139 construite și 1o1 care mai trebuiau construi– ar dezvolta o capacitate eoliana de 600 MW, cam cât cea a unui reactor al centralei de la Cernavodă. Altfel spus, parcul va dezvolta o capacitate de producție echivalenta cu necesarul de energie al 700.000 de gospodarii.

Datorita politicii înțelepte a partidului Băsescu-Udrea , renunțăm la niște investiții care aduceau și locuri de munca și energie suplimentara!Un exemplu de la un profan. Când nivelul apei scade în lacurile de acumulare energia necesara este  poate menținută cu aceste centrale. Vor fi folosite mai puține termocentrale care poluează. Dar cine sa se gndeasca la asa ceva cand buzunarele lor așteaptă șpagă?

Cat privește scepticismul germanilor,este logic. In loc sa se războiască cu pensiile și cu sănătatea oamenilor ar fi putut face o lege moderna ,clara ,care sa nu mai permită șpaga la aceste proiecte europene.

Un exemplu pe care îl cunosc bine! Am chemat un prieten din Canada sa facă o investiție la mine în oraș. A oferit un preț cu 35% mai mic decât firma care a executat lucrarea. Nu a putut sa obțină proiectul ! El urma sa angajeze muncitori romani ,iar utilajele sa le închirieze de la unele firme ce le aveau. Trebuia sa aducă doar 2 utilaje care nu erau în zona. A pierdut licitația după ce a făcut contestație cealaltă firma care pierduse inițial. Nu a mai intreprins nimic și la plecare mi-a zis ca șpaga ce i s-a cerut depășea profitul estimat de el la lucrare.” Am sa revin cu afaceri în România când veți ieși din troaca asta de porci”,mi-a spus amicul!

Poate nemți n-au vrut sa facă publica o astfel de situație și s-au retras pur și simplu!

Dar de parlamentul are treaba cu fraudarea voturilor,cu legi care sa taie pensii și salarii,indemnizații pentru mame și copii,pentru persoane cu dizabilitati. Pai cum sa crești baza de impozitare dacă tu refuzi crearea de noi locuri de munca? Chiar ca gândesc cu curul și nu cu capul!

Dragi cititori


Ma adresez celor ce ma citesc din curiozitate și de ce nu din plăcere,cât și celor care ma urmăresc ca urmare a obligațiilor de servici.

De ceva vreme am probleme cu publicarea articolelor mele pe blog. Fie apar pentru cinci minute fie și apoi dispar,fie nu apar de loc. De asemenea nu mai pot posta filme sau poze din URL. Nu vreau sa mai schimb blogul și m-am adresat celor de la WordPress , rugându-i sa facă verificări în ceea ce privește partea lor. Am avut și câteva încercări pe care le-am descoperit de intrare în computer. Poate au fost mai multe pe care nu le-am descoperit. E drept ca unele postări erau cam virulent îndreptate împotriva lui Băsescu și compania. Cât privește parola o schimb zilnic. VA  CER SCUZE PENTRU ABSENTA MEA DE PE BLOG,DAR A  FOST FORTUITA! O zi buna și fără BĂSESCU &haita lui !!!!

De fapt și telefonul este ascultat.Deci am confirmarea pe pielea mea ca trăim într-un stat polițienesc mai rău decât pe vremea răposatului! Daca un nimeni ca mine ,este supravegheat,ce sa zic de ceilalți, persoane importante!

Gura bate curu!


Un ziar apropiat al opozitiei socialiste din Bulgaria considera ca presedintele roman Traian Basescu l-ar fi facut „rama” pe premierul bulgar, Boiko Borisov.

„Romanii nu vor sta ca ramele pentru ca este vorba de marile state ale Europei, Franta si Germania. Cele 22 milioane de romani au dreptul la respect, a declarat recent presedintele roman Traian Basescu, dezamagit ca aderarea tarii sale la spatiul Schengen se amana. Cu aceasta afirmatie, Basescu l-a facut praf pe premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tactica, sugerata cel mai probabil de diriginta lui, Angela Merkel, a fost sa stea exact ca o rama, sau altfel spus, sa taca”, scrie ziarul Duma..”.                      http://www.ziare.com/politica/schengen/ziar-bulgar-basescu-l-a-facut-rama-pe-premierul-borisov-1068469

Бъсеску нарече Борисов гъсеница

Няма грешка, заглавието е вярно. Разочарован от вестта, че членството на страната му в европейското безвизово пространство Шенген се отлага, Бъсеску каза по румънската национална телевизия, че „Румънците няма да стоят като гъсеници” пред големите държави в ЕС. (В някои български медии гъсеници беше неправилно преведено като червеи.) „Няма да допуснем да стоим като гъсеници, както ни съветват мнозина, защото те са големите в ЕС. Да, големи са, но 22 милиона румънци имат право на уважение”, каза Бъсеску на 6 януари. Това е точният превод, румънският ми е почти като майчин език.
С това изказване Бъсеску си разчиства сметките с Бойко Борисов, чиято тактика, вероятно по съвет на класната му наставничка Ангела Меркел, беше именно да се гърчи като гъсеница, или казано по нашенски, да мълчи като комунист на разпит. Борисов не взе отношение нито по време на абсолютно дискриминационите масови експулсии на български и румънски роми от Франция, така и по обстоятелството, че благодарение на казуса Шенген, Франция и Германия започнаха да променят правилата на играта в ЕС. На това се противопоставиха Полша, Румъния, но не и България.

Nu e  nici o greseala, titlul este adevărat. Frustrat de vestea că aderarea ţării lui la spaţiul Schengen amânată, Băsescu a afirmat pe  postul naţional de televiziune din România că „românii nu vor sta ca omizile pentru ca este vorba de marile state ale   UE. (În unele ziare bulgărești „omida” a fost incorect tradus ca viermii.*) „Nu vom accepta să rămânem ca omizile (ramele), cum am fost sfătuit pe mulți, pentru ca acestea sunt marile state ale UE. Da, sunt mai mari, dar 22 milioane de români au dreptul de a fi respectați”, a spus Traian Băsescu pe 6 ianuarie. Aceasta este traducerea exactă, română este aproape ca limba mea maternă*.
Cu acest discurs, Traian Băsescu l-a făcut praf pe Boiko Borisov, ale cărui tactici, probabil la sfatul  mentorului sau Angela Merkel, au fost tocmai pentru ca sa stea ca o omidă, sau  să  tacă  ca la un interogatoriu comunist. Borisov nu a ripostat  nici la  expulzarea absolut discriminatorie a rromilor  bulgari şi români  din Franţa, şi în fapt, în acest caz Schengen, Franţa şi Germania au inceput sa  schimbe jocul în UE. La aceasta s-a  opus Polonia, România, dar nu şi Bulgaria.

Известно е, че Париж и Берлин обвързаха темата за членството в общото безвизово пространство с механизма за проверка и наблюдение над България и Румъния. Комисията, която е пазител на европейските договори, потвърди, че между двете неща няма правна връзка. И въпреки това Борисов остави Меркел и Саркози да създават опасни прецеденти за Евросъюза, за ужас на много страни, които се опасяват от тази отворена кутия на Пандора точно преди дискусиите за дългосрочния бюджет на ЕС. Впрочем и по този въпрос България няма позиция. Или е готова, неизвестно защо, да подари подкрепата си на големите държави.
Румъния през цялото време показваше характер, даже в определени моменти в излишък. Например, когато външният министър Теодор Баконски заплаши, че щом механизмът за наблюдение и проверка се запазва за неговата страна, Букурещ няма да пусне Хърватия в ЕС без подобни юзди. Имаше и други изхвърляния на Баконски, но Бъсеску, който е силният човек в Румъния, накрая обяви, че страната му няма да отива на такива крайности.
През целия този период Букурещ гледаше с презрение тактиката на Борисов, която беше да не дразни големите, белким му се усмихнат. Борисов си въобразяваше, че България може да изпревари Румъния за Шенген. Нещо, което поначало е абсурдно, защото България и Румъния вървят в пакет за Шенген.

Este cunoscut faptul că de la Paris şi Berlin a cerut ca păentru intrare in spatiul Schengen sa se organizeze un mecanism de verificare şi monitorizare a  Bulgariei şi României.Parisul şi Berlinul au condiţionat aderarea la Schengen de Mecanismul de Cooperare şi Verificare. Comisia, care este gardianul tratatelor europene, a subliniat că cele două procese nu au nicio legătură legală. Cu toate acestea, Borisov i-a lăsat pe Merkel şi Sarkozy să creeze precedente periculoase pentru Uniunea Europeană, înspăimântând multe alte state care se tem cu  această cutie a Pandorei, exact în ajunul discuţiilor despre cadrul bugetar al UE.  Mai mult de atât, în această privinţă Bulgaria nu are nici o poziţie. Sau pentru motive necunoscute, a dat sprijinul pentru ţările mari.
România s-a manifestat în întreaga perioada, chiar în exces. De exemplu, atunci când ministrul de Externe Teodor Baconschi, a ameninţat că, dacă mecanismul de monitorizare şi verificare are  rezerve fata de  ţara sa,  Bucureştiul se  va opune aderarii Croaţiei  la  UE . Au fost doar cuvintele lui  Baconschi, caci  Băsescu, care este cel mai puternic om din România, în cele din urmă a anunţat că ţara sa nu va merge la asemenea extreme.
De-a lungul acestei perioade Bucureştiul  a  privit cu dispreţ tactica lui Borisov, care nu a a spus nimic,cu zambetul lui de jder. Borisov isi  imagina ca Bulgaria ar putea depăşi România la intrarea in  spaţiul Schengen. Ceva este în mod inerent ridicol, pentru că Bulgaria şi România merg în pachetul Schengen.
Но усмивки нямаше, а развръзката беше плачевна. Оказа се, че всъщност Румъния е изпълнила изискванията за Шенген, но не може да влезе заради България. Така че няма „конгратюлейшънс, Борисов”, има „сори Румейния заради блъди Бългерия”.
Ето в какъв контекст дойде репликата на Бъсеску. Той не спомена името на Борисов, но подтекстът е крещящо ясен. Не мога да се сетя за толкова голяма обида, изречена от лидер на една страна от ЕС по отношение на друг европейски лидер.
Но Борисов няма полезен ход. Той може само да регистрира обидата, да се настрои още по-негативно към Букурещ и толкова.
Има двама Бойко Борисовци. Единият е добре известен на българите, винаги е навсякъде, тоест по всички телевизионни канали, и за всяко нещо има тежка и категорична присъда.
В европейските среди обаче Бойко Борисов е незабележим, тих, без становище. Срещите на върха са му скучни, ако може, би бягал от тях, за да гледа мачове по телевизията. Освен това той вече разбра, че в този клуб едно ръкостискане с Меркел и няколко разменени думи със Саркози чрез преводач не означават нищо. Особено ако преди това случайно си обидил Саркози, като си казал пред българска медия, че за всичко е виновно предишното правителство, защото не е купило френски фрегати.

Dar nu au existat zâmbete, şi rezultatul a fost slab. Sa dovedit că, în fapt, România a îndeplinit cerinţele de intrare în  Schengen, dar nu poate intra din cauza Bulgariei. Deci, nu „kongratyuleyshans, Borisov, ” îmi pare rău pentru România regrete Bulgaria!
In acest context a făcut declarația  Traian Băsescu . El nu a menţionat numele de Borisov, dar subînțelesul  este  clar. Cred că aşa  mare o insultă nu a fosta adusa  de liderul unei țări UE altui  lider european.
Borisov, n-a reacționat în nici un fel.  Contorizează ca o insulta adusa de București și atât!
Există doi Borisov Boyko. Unul este bine cunoscut la bulgari, prezent peste tot, pe toate canalele de televiziune, cu critici puternice pentru orice fleac!
În cercurile europene, cu toate acestea, Boiko Borisov este invizibil, liniştit, fără  o opinie. Summit-urile sunt plictisitoare,  „as fi fugit de la ele sa ma uit la meciuri la televizor”. Mai mult decât atât, el ştia deja că în acest club ,al marilor puteri, o strângere de mână a lui Merkel şi mai multe fraze schimbate prin intermediul unui interpret cu Sarkozy nu înseamnă nimic. Mai ales daca a fost certat accidental de Sarkozy, aşa cum adeclarat presei bulgare că este vinovat ca nu a respectat angajamentele guvernului anterior,necumpărând  fregatele  franceze.


За разлика от България в ЕС има значение какво говориш. У нас Борисов казва, че подслушва всички министри и така е правилно, за да ги държи в напрежение. Министрите приемат това за нормално, повечето медии у нас – също, коментатори обсъждат скандала „Уикилийкс” вместо СРС-тата, анализатори разглеждат пъповете си. Но в много столици от ЕС държавниците четат за случващото се в България и си създават едно напълно категорично и завършено мнение за българския премиер Бойко Борисов.
Не знам дали Борисов ще спечели президентските избори, било директно или чрез свой кандидат. Никак не е сигурно, защото подкрепата за ГЕРБ върви само в една посока. Но ако все пак успее, прогнозата ми е, че от поста, който ще запази за себе си, няма да се занимава с европейски въпроси. Негативните натрупвания вече са прекалено много и срещите на върха за него вече са непоносима тегоба.                                                                                                                        Бъсеску просто заби последен пирон в ковчега на Борисов като европейски лидер.

Spre deosebire ce se petrece în Bulgaria, în UE are importanta  ceea ce spui. În Bulgaria, Borisov a declarat că trage cu urechea la toţi miniştrii şi este la curent cu totul pentru a  menţine în suspans. Miniştri  accepta ca normal, ca  în cele mai multe mass-media din țară și în talk-show-iri  se  discuta despre scandalul „Wikileaks” . „Tara arde si baba se piaptana” Dar în multe capitale din UE, se stie  despre ceea ce se întâmplă în Bulgaria şi s-a creat o imagine clara,fermă şi completă a prim-ministrului  bulgar Boiko Borisov.
Nu ştiu dacă Borisov va câştiga alegerile prezidenţiale, fie direct, fie prin intermediul altui candidat. Nu este sigur, deoarece sprijinul pentru GERD merge într-o singură direcţie. Dar dacă va  reuşi, prognoza mea este că postul pe care îl va păstra pentru el însuşi, nu va fi destinat  problemelor  europene.  Acumulările negative sunt deja prea mari,iar prezenta  sa la  reuniuni este  deja insuportabilă, ca urmare a acestor ani!

Băsescu este doar ultimul cui în sicriul de Borisov, ca

lider european.

Бъсеску просто заби последен пирон в ковчега на Борисов като европейски лидер.                                                                  Изпратен от ламбен на 13. Януари 2011 – 2:26.

http://www.duma.bg/duma/node/9563

Iata traducerea întregului articol. Corecturile am sa le fac ulterior!

*Cei care spun ca știu multe de fapt nu știu nimic suficient de mult