Doar America este de vină/Only America is guilty


„Europa are de ales!”

Acest articol de pe  http://www.inpolitics.ro m-a dus cu gândul la frustrările noastre. Frustrările Est europenilor! La început au fost foarte incantați! Bogăție,libertate, confort sporit! Acest miraj a început sa dispara! Transferul bogățiilor naționale către o noua clasa de îmbogățiți a dus la sărăcirea majorității! Aceasta noua clasa nu a obținut averea în timp. Asa putea sa cunoască adevărata valoare! A acumulat-o pe parcursul a doua decenii!
Majoritatea noilor capitaliști din estul Europei sunt  oameni frustrați ai perioadei comuniste. Având posturi importante în structurile de stat comuniste au avut acces la informație! Mulți dintre ei au lucrat în serviciile secrete comuniste. Eu sunt român și în opinia mea singurul capitalist autentic din acesta țară este Ion Ţiriac! Banii, câștigați încă din epoca comunista, în tenis i-a investit   în afaceri profitabile! Relațiile ce le-a avut cu marii bogați ai lumii l-au ajutat! A învățat capitalism în zona unde se practica!
Ceilalți „magnați” români au deținut posturi cheie! Exemplul Columbeanu Irinel. Tatăl sau a fost un om important în ferma de partid (PCR) care producea alimente pentru  Ceaușescu! După revoluție au dispărut multe dintre bunurile adunate de Ceaușescu! Banii pe care îi avea tatăl său au fost folosiți de Irinel pentru afaceri la comanda bătrânului. Acesta avea relații care ii puteau da informații utile ,unde sa investească ,de unde sa se împrumute,etc.

În acest fel s-au făcut averi imense. Ilegale dar ele exista.   Polarizarea  către o parte a societății a micșorat numărul consumatorilor. Sărăcirea marei mase a redus consumul.

Modelul chinezesc pare de succes. De fapt Europa se uita spre modelul  chinezesc din motive financiare. De nevoie. Acceptând ajutorul Chinei, de 7 000 de miliarde U$ se vor face niște concesii  care ne vor transforma în alta China! De fapt spațiul Schengen nu va mai avea valoare.Occidentul se ferește de invadarea sa de către est europeni. Atunci când chinezii vor veni cu banii, cum vor proteja spațiul de invazia acestora?
Întrebări pe care mi le pun.  Le pun ca un om prost! Asta  sunt!

Eroarea fatala a fost în 1945 când s-a împărțit lumea prin tratatul de la Yalta! Marile puteri ale lumii s-au lăsat atunci păcalite de America. Acum tot America a provocat criza! Criza politica din lume a fost susținută din 1945 pana în prezent tot de America. Ei au înarmat pe talibanii din Afganistan!
Ei au ajutat Coreea de Nord în producerea bombei atomice.
Ei vor declanșa al treilea război mondial  !

Europe has a choice!

This article on http://www.inpolitics.ro took me think of our frustrations. Eastern Europeans frustrations! At first they were very happy! Wealth, freedom, comfort! This mirage began to disappear! The transfer of national wealth to a new rich class has led to the impoverishment of the majority! This new class has not made his fortune in time. So could know the true value! He accumulated over two decades!
Most of the new capitalists in Eastern Europe’s communist era are frustrated people. Given the important positions in the communist state structures have access to information! Many of them worked in the communist secret services. I am Romanian and in my opinion it only authentic capitalist country is Ion Tiriac! Money earned from the communist era, the Court has invested in profitable businesses! The relationships they had with the great wealth of the world helped him! He learned capitalism in the area where the practice!
The other „tycoons” have held key positions Romanian! Example Columbeanu Irinel. His father was an important man in the farm party (PCR) which produced food for Ceausescu! After the revolution many of the goods collected disappeared Ceausescu! The money his father had been using the old command Irinel for business. He had relations who could give useful information, where to invest, where to borrow, etc..

In this way, large fortunes were made. Illegal but they exist. By a polarization of society has reduced the number of consumers. Has reduced the great mass impoverishment.

The Chinese seem successful. In fact Europe is looking towards the Chinese model for financial reasons. Necessary. Accepting the help of China, 7 U $ 000 billion will make some concessions that will transform us into another China! In fact the Schengen area will not have to valoare.Occidentul avoids invasion of the East Europeans. When the Chinese will come up with money, how they will protect their space invasion?
Questions put to me. I ask  as a stupid man! That I am!

Fatal error was to divide the world in 1945 when the treaty of Yalta! Major world powers have left then fooled America. Now all America has caused the crisis! The political crisis the world has been presented since 1945 until now all of America. They have armed the Taliban in Afghanistan!
They have helped North Korea in producing the atomic bomb.
They will trigger World War III!