Acordarea cetaţeniei ungare va reunifica naţiunea


Acest lucru a fost spus de vicepremierul ungar Zsolt Semjen,la o conferință de presă organizată în Parlamentul de la Budapesta!

http://www.hotnews.ro/stiri-international-8159011-vicepremierul-ungar-acordarea-cetateniei-ungare-reunifica-natiunea.htm?cfnl=

Facilitarea accesului etnicilor maghiari din ţările vecine la cetățenia Ungariei este o „realizare istorică” și are o importanţă crucială pentru menținerea identității maghiare, spunea acesta.

Oare de ce la unguri se poate și la români nu? Nu sunt un fan Băsescu,ci dimpotrivă , dar aici trebuie să îi dau dreptate, să fie supărat pe UE , dacă simplificarea obținerii cetățeniei române de către cetățenii moldoveni a dus la amânarea datei de intrare în spațiul Schengen cu trei ani!

În declarațiile vicepremierului ungar vad -într-un viitor apropiat-și viitoare revendicări teritoriale  .Revenirea la Ungaria mare, succesoare a Imperiului Habsburgic!

Ceea ce îi reproşez lui Băsescu este corupția instituționalizată, ajunsă la nivel de politică de stat. Dezastrul economic și politic din țară, Mafia guvernamentala, cât și rea-credinţa” prea- iubitului fiu al poporului” îi fac pe membrii UE să se teama de aderarea noastră.

Pe lângă incompetenţa crasă a guvernului,politica externa are de suferit, prin lipsa de profesionalism și lipsă de interes. Diplomaţii nu mai sunt în stare sa își facă treaba aşa cum  este necesar , atâta timp cât sunt oamenii unui partid corupt și angajații unui guvern cu acţiuni haotice, lipsite de orice logica,un stat de factură mafiotă!

Dacă nu s-a reuşit farâmiţarea României în 1990 acest lucru îl va realiza Băsescu în mandatul sau !

Doar America este de vină/Only America is guilty


„Europa are de ales!”

Acest articol de pe  http://www.inpolitics.ro m-a dus cu gândul la frustrările noastre. Frustrările Est europenilor! La început au fost foarte incantați! Bogăție,libertate, confort sporit! Acest miraj a început sa dispara! Transferul bogățiilor naționale către o noua clasa de îmbogățiți a dus la sărăcirea majorității! Aceasta noua clasa nu a obținut averea în timp. Asa putea sa cunoască adevărata valoare! A acumulat-o pe parcursul a doua decenii!
Majoritatea noilor capitaliști din estul Europei sunt  oameni frustrați ai perioadei comuniste. Având posturi importante în structurile de stat comuniste au avut acces la informație! Mulți dintre ei au lucrat în serviciile secrete comuniste. Eu sunt român și în opinia mea singurul capitalist autentic din acesta țară este Ion Ţiriac! Banii, câștigați încă din epoca comunista, în tenis i-a investit   în afaceri profitabile! Relațiile ce le-a avut cu marii bogați ai lumii l-au ajutat! A învățat capitalism în zona unde se practica!
Ceilalți „magnați” români au deținut posturi cheie! Exemplul Columbeanu Irinel. Tatăl sau a fost un om important în ferma de partid (PCR) care producea alimente pentru  Ceaușescu! După revoluție au dispărut multe dintre bunurile adunate de Ceaușescu! Banii pe care îi avea tatăl său au fost folosiți de Irinel pentru afaceri la comanda bătrânului. Acesta avea relații care ii puteau da informații utile ,unde sa investească ,de unde sa se împrumute,etc.

În acest fel s-au făcut averi imense. Ilegale dar ele exista.   Polarizarea  către o parte a societății a micșorat numărul consumatorilor. Sărăcirea marei mase a redus consumul.

Modelul chinezesc pare de succes. De fapt Europa se uita spre modelul  chinezesc din motive financiare. De nevoie. Acceptând ajutorul Chinei, de 7 000 de miliarde U$ se vor face niște concesii  care ne vor transforma în alta China! De fapt spațiul Schengen nu va mai avea valoare.Occidentul se ferește de invadarea sa de către est europeni. Atunci când chinezii vor veni cu banii, cum vor proteja spațiul de invazia acestora?
Întrebări pe care mi le pun.  Le pun ca un om prost! Asta  sunt!

Eroarea fatala a fost în 1945 când s-a împărțit lumea prin tratatul de la Yalta! Marile puteri ale lumii s-au lăsat atunci păcalite de America. Acum tot America a provocat criza! Criza politica din lume a fost susținută din 1945 pana în prezent tot de America. Ei au înarmat pe talibanii din Afganistan!
Ei au ajutat Coreea de Nord în producerea bombei atomice.
Ei vor declanșa al treilea război mondial  !

Europe has a choice!

This article on http://www.inpolitics.ro took me think of our frustrations. Eastern Europeans frustrations! At first they were very happy! Wealth, freedom, comfort! This mirage began to disappear! The transfer of national wealth to a new rich class has led to the impoverishment of the majority! This new class has not made his fortune in time. So could know the true value! He accumulated over two decades!
Most of the new capitalists in Eastern Europe’s communist era are frustrated people. Given the important positions in the communist state structures have access to information! Many of them worked in the communist secret services. I am Romanian and in my opinion it only authentic capitalist country is Ion Tiriac! Money earned from the communist era, the Court has invested in profitable businesses! The relationships they had with the great wealth of the world helped him! He learned capitalism in the area where the practice!
The other „tycoons” have held key positions Romanian! Example Columbeanu Irinel. His father was an important man in the farm party (PCR) which produced food for Ceausescu! After the revolution many of the goods collected disappeared Ceausescu! The money his father had been using the old command Irinel for business. He had relations who could give useful information, where to invest, where to borrow, etc..

In this way, large fortunes were made. Illegal but they exist. By a polarization of society has reduced the number of consumers. Has reduced the great mass impoverishment.

The Chinese seem successful. In fact Europe is looking towards the Chinese model for financial reasons. Necessary. Accepting the help of China, 7 U $ 000 billion will make some concessions that will transform us into another China! In fact the Schengen area will not have to valoare.Occidentul avoids invasion of the East Europeans. When the Chinese will come up with money, how they will protect their space invasion?
Questions put to me. I ask  as a stupid man! That I am!

Fatal error was to divide the world in 1945 when the treaty of Yalta! Major world powers have left then fooled America. Now all America has caused the crisis! The political crisis the world has been presented since 1945 until now all of America. They have armed the Taliban in Afghanistan!
They have helped North Korea in producing the atomic bomb.
They will trigger World War III!

Remember Jan Palach. Adrian Sobaru un alt om de toata isprava!


Jan Palach (n. 11 august 1948, Mělník; d. 19 ianuarie 1969, Praga) a fost un student (la Universitatea Carolină) din

Cehoslovacia, care şi-a dat foc în Piaţa Wenceslas din Praga pe 16 ianuarie 1969 în semn de protest faţă de invazia Cehoslovaciei de către trupe ale Tratatului de la Varşovia.

Jan Palach a fost un martir şi, în timpul regimului comunist, era un simbol pentru o Cehoslovacie liberă.

http://ro.wikipedia.org/wiki/Jan_Palach

Pentru noi încă fără nume,la ora aceasta, dar aidoma lui Jan Palach va deveni un simbol,un martir în lupta împotriva corupției,incompetentei și relei credințe a președintelui încă în funcție Băsescu  și a haitei sale PDL-iste. E drept ca medicii aserviți regimului vor încerca sa îl scoată bolnav mintal. Rușine lor dacă vor face asa ceva! Ei sunt bolnavi cu câinele conducător al haitei!

For we still nameless at this time, but like Jan Palach will become a symbol, a martyr in the fight against corruption, incompetence and bad faith yet still in office President Basescu and his PDL-pack smart. It is true that doctors are enchained by the regime. They will try to find him mentally ill. Shame on them if they do something like that! They are sick with the dog leading the pack!

Pour nous pas encore de nom à ce moment, mais comme Jan Palach deviendra un symbole, un martyr de la lutte contre la corruption, d’incompétence et de mauvaise foi, selon le président Basescu et son PDL-pack à puce. Il est vrai que certains médecins sont enchaînés par le régime. Ils vont essayer de lui trouver des malades mentaux. Honte à eux s’ils font quelque chose comme ça! Ils sont malades avec le chien en tête du peloton!

 

Palach-Zajic-memorial  Un memorial ar trebui făcut și în parlamentul României!

Palach Zajic-Memorial-A memorial should be done in the parliament of Romania!

Palach Zajic-mémoire-Un mémorial doit être fait dans le Parlement de la Roumanie!

Mi-am permis sa preiau comentariul de la articolul

Un bărbat angajat ca electrician la TVR , în jur de 40 de ani, s-a aruncat de la unul  dintre balcoanele Parlamentului,de pe realitatea.net

J’ai pris le commentaire de l’article
Un homme employé comme électricien dans une TVR, environ 40 ans, a été éjecté de l’un des balcons du Parlement européen sur realitatea.net

Nu mai încercați sa-i răpiți gloria. Electricianul Adrian Sobaru a ieșit din rândul mămăligarilor. Nu mai puteți sa-l trageți înapoi. Grecii i-ar arata tot RESPECTUL. Omul s-a aruncat de la balcon cu gândul ca va schimba ceva in capul politicienilor si sa ne transmită ceva din curajul lui. Un om care striga de pe targa LIBERTATE nu e depresiv sau schizofrenic cum incearca unii sa-l eticheteze și nici nu se vinde pentru 2500 de ron

Do not try and abducted to glory. Adrian Sobaru electrician came among mămăligarilor*. You can not pull him back. Greeks would show respect. The man was thrown from the balcony with the thought that politicians will change something in his head and send us some of his courage. A man on a stretcher shouting FREEDOM is not depressed or schizophrenic as some people try to label him nor sells for 2500 ron.(aprox 570 €)

Ne pas essayer et enlevé à la gloire. Adrian Sobaru électricien est sortis de  catégorie de ” mămăligarilor”. Vous ne pouvez pas lui retirer la gloire. Grecs, il serait faire preuve de respect. L’homme a été jeté du balcon avec la pensée que les politiciens vont changer quelque chose dans leures  têtes. Il voulait à transmettre quelque chose de son courage. Un homme sur une civière en criant liberté n’est pas déprimé ou schizophrénique que certaines personnes essaient de lui coller une étiquette, ni se vend 2500 ron (~570 €)

*Due to the lack of reaction of people in front of government injustice, Romanians say to each other „mămăligari”, which translates roughly people apathy, without reaction.

*En raison de l’absence de réaction des gens face à l’injustice du gouvernement, les Roumains disent les uns aux autres, les uns les autres „mămăligari” qui se traduit à peu près l’apathie des gens, sans réaction.

Internationala

Sculaţi, voi oropsiţi ai vieţii,
Voi, osîndiţi la foame, sus!
Să fiarbă-n inimi răzvrătirea,
Să-nceapă al lumii vechi apus!
Sfîrşiţi odată cu trecutul negru,
Sculaţi, popor de osîndiţi!
Azi nu sînteţi nimic în lume,
Luptaţi ca totul voi să fiţi!

Hai la lupta cea mare,
Rob cu rob să ne unim,
Internaţionala
Prin noi s-o făurim!

Sculaţi, nu-i nici o mîntuire
În regi, ciocoi sau dumnezei!
Unire, muncitori, unire,
Şi lumea va scăpa de ei!
Prea mult ne-au despuiat tîlharii
Ce-n lume, lux, desfrîu se scald:
Să ne unim toţi proletarii,
Să batem fierul cît e cald!

Hai la lupta cea mare,
Rob cu rob să ne unim,
Internaţionala
Prin noi s-o făurim!

Ţărani şi muncitori, noi sîntem
Partidul, mare muncitor!
Pămîntul este-al celor harnici,
Cei leneşi plece unde vor!
Cînd vulturi lacomi, corbi de pradă,
N-or mai pluti nori negri-n vînt,
Pe cer luci-va-ntotdeauna
Al înfrăţirii soare sfînt.

Hai la lupta cea mare,
Rob cu rob să ne unim,
Internaţionala
Prin noi s-o făurim!

1888 versuriEugène Pottier

muzicaPierre Degeyter

Mi-aduc aminte de aceasta zi


Mi-aduc aminte de aceasta zi ,din anul 1989! Parca a fost ieri! Țipam ca un nebun! Am fost la „asediul” Miliției.  Am fost „beat”de bucurie și speranță!

Un coleg mai în vârsta ,pe care l-a luat Dumnezeu la El, ne spunea:”Nu va bucurați ca eu am prins vremea boierilor ,când mama se ducea sa ia un ciur de mălai de la boier și apoi muncea toata vara la el pe degeaba!” Avea mare dreptate colegul meu!

Privesc cu regret la cei care au murit  în decembrie 1989. Ii plâng. Dumnezeu sa-i odihnească. Am fost alături de unii dintre ei pe străzile Bucureștiului! Nu ma temeam de pericol! Eram animat de speranțe fără margini.Din respect pentru cei ce au murit nu regret acele zile. Regret ca i-am lăsat pe oportuniști sa acapareze puterea. Cei de azi mai rai decât cei de ieri! Ii mulțumesc lui Dumnezeu  ca n-am încercat sa profit de pe urma revoluției, sa iau un certificat de revoluționar. Prin aceste acte se legitimează aceste javre ordinare ce ne conduc astăzi! Băsescu,fost securist, ajuns la cârma tari.Consilierii săi foști securiști.Ei au tras în noi!

Dumnezeu sa ne ierte pentru ca n-am știut ce sa facem cu libertatea cucerita în acele zile! Le cer iertare și celor ce și-au sacrificat viata pentru noi. Nu am știut ce sa facem cu jertfa lor.

https://popateapa.wordpress.com/2010/12/13/de-ce-ziarul-lui-ipu/

Am impresia ca poporul roman a fost păcalit precum Ipu!

Iobagirea clasei muncitoare din România


Eu sunt sigur că va intra în vigoare și noul cod al muncii aşa cum vor noii ciocoi.Da pentru ca un capitalist de vita nobila își protejează angajații și caută să îi păstreze cât mai mult .

Am lucrat undeva, într-o țară nordică. În fabrica unde lucram era un muncitor de 63 de ani( vârsta de pensionare la ei este de 65 ani). Ei bine ,omul acesta a fost primul angajat al patronului când se  fondase firma! Omul nu mai putea munci.Patronul îl menținea cu salariul maxim.Fotografia acestuia era pe pliantul firmei și era recomandat ca cel mai vârstnic angajat. Era o mândrie pentru patron sa-l aibă alături!

Noi nu avem patroni ci niște ciocoi ce încearcă să facă avere pe spinarea clasei muncitoare,într-o viata cât alții în zece generații.

In afara de Ion Tiriac ce a venit din afara cu o avere imensa,nu vad nici un alt capitalist adevărat la noi în țară! Toți sunt niște profitori,niște ” îmbogățiți de război”. Dinu Patriciu de unde a avut bani! A speculat situația și faptul ca a avut informația necesara. Aceasta  l-a propulsat în top.Ion Nicolae* ,mare moșier! La fel ca și Gigi Becali,Irinel Columbeanu,Ovidiu Tender**,etc. Au fost într-o rețea securista ce a avut informația. Cu băncile ce au falimentat și-au finanțat afacerile. Lor li se pare legal. Mie nu!

Avuția națională era împărțită  într-un mod mult mai echitabil în perioada comunista. Erau bani cu care nu prea aveai ce cumpăra.Acești noi Dinu Păturică, sau Uriah Heep* ,ce au apărut au schimbat balanța, acumulând averi personale, inimaginabile în urma cu 20 de ani,în mod ilicit! Apoi totul a devenit legal prin introducerea altor legi care sa le legalizeze hoția.

Noul cod al muncii vine sa încununeze eforturile acestora, în asa fel încât sa poată menține un nivel de salarizare scăzut pe piața muncii din România,de înrobire a acestui popor,de mămăligari.

Ciocoimea aceasta este acum la putere! Nu vad muncitori care sa fie în stare sa protesteze.nu vad tineri care sa fie îngrijorați de soarta lor. Mi-au rămas în minte tinerii liceeni francezi care demonstrau împotriva legi pensiilor. Ma gândesc cum a fost paralizata economia Franței prin greva docherilor ce lucrau la o rafinărie și n-au mai descarcat petrol .

Poate ca mai este și o alta tară a acestui neam.Am fost un neam de țărani pe care  Ceaușescu i-a adus la oraș și i-a transformat în muncitori. Tradiția muncitoreasca se formează pe parcursul a generații întregi.  Noi nu prea am avut acest timp. Provin dintr-o familie  de intelectuali care a trăit de generații la oraș.Eu nu am ajuns un intelectual cu studii!

Am lucrat într-un șantier naval mare. Ei bine ,70% din angajați făceau naveta la țară sau primeau alimente de la țară,de la părinti și alte neamuri. Ruptura definitiva cu mediul natal nu se produsese. Era si ideea ca se pot retrage la țară în orice moment. In ultimul timp ma întâlnesc cu tot mai putini foști colegi.

Pensionarii s-au retras la țară. Mijloacele de subzistenta sunt asigurate. Spre deosebire de ei,unul ca mine care nu are pe nimeni la țară,este mai bătăios pentru drepturile sale.

* Uriah Heep este personajul lui Charles Dickens,de o ferocitate mai mare decât  Păturică al nostru,într-un alt timp și în alt loc

** Am asistat la o controversa intre Ion Nicolae,marele moșier și angrosist de cereale și reprezentantul unei firme nemțești cu care are contracte. Nemaiavând argumente,Ion Nicolae l-a scuipat pe neamț!

***Înainte de a fi arestat,în 2003-4(?)Ovidiu Tender a venit în vizita la o uzina a sa,FECNE. Văzând pe un coridor doi muncitori care vorbeau,i-a luat la înjurături și le-a dat cu piciorul în dos.

Senzatia de voma creata de neputinta noastra!


Din păcate nu mi-a trecut , nici cu câteva kilograme de lămâie,emetiral,sau alte produse de acest gen!  Ceva totuși m-a animat, în atmosfera asta de greata colectiva!„Adrian Năstase o vrea pe Udrea avocat pentru Zambaccian” titlu din Realitatea. net. Atât titlul mi se pare tâmp, cât și comentariile,unele făcute de indivizi care nu înțeleg umorul fin al domnului Năstase. Nu scriu în susținerea domnului Năstase acest articol, ci mai degrabă ca sa îmi exprim sictireala fata de oameni de aceasta factura.Una este sa fii dușman declarat al cuiva și sa spui despre acela tot ce se poate mai rău și alta este sa nu înțelegi o umbra de umor! De fapt nici doamna(oare)Udrea nu a înțeles sau s-a făcut ca nu înțelege:Disperare, numele tău e Adrian Năstase„!

Nu sunt un apărător al domnului Năstase, pentru ca asta ar însemna sa nu îmi cunosc „lungul nasului”, dar prostia și reacredința ma scot din amorțeala!

Il urăsc pe Băsescu și haita sa PDL-ista! Asta da! Voi milita cât se poate împotriva sa și a acoliților săi.

Pe dl. Năstase îl apreciez pentru ce a făcut în perioada guvernării PSD, Pentru calmul și ironia fina de care da dovada! Nu sunt membru PSD și nici a altui partid,însă sunt adeptul politicii sociale,de stânga. Nu m-am înscris în nici un partid și nici nu am de gând s-o fac. Atunci când va veni la putere PSD-ul vor face și ei multe greșeli. Vreau sa fiu propriul arbitru al părerilor mele , sa am posibilitatea de a-i critica și pe cei ce ii simpatizez, pe cei la care țin!