America return to wisdom!


U.S. experience in the Korean War, the war was lost by United States Army, is an example that should give pause for thought.
Vietnam War! War in Afghanistan! War in Iraq! The war in Yugoslavia. All these wars have not brought anything good or the United States and the rest of the world.

Korean War began the day 25 June 1950. On July 27, 1953 they signed a truce. http://ro.wikipedia.org/wiki/Războiul_din_Coreea

1.Coreea. It is true that Korean War veterans have remained few. I was born in 1954 and I know about this conflict that we learn from history books. I know the American people did not agree with this war!

2.Vietnam. Those my age remember well the movements against the war in Vietnam, the whole world! They produced a wave of other veterans! High costs to the U.S. government. Global antipathy.

3. Afghanistan! That have been criticized Russia entered the war. The U.S. government financed the Taliban to defeat the Red Army! So Osama bin Laden became the head of the Taliban. Al-Qaeda enemy America. Indirectly, America financed the ones who destroyed the Twin Towers of World Trade Center in New York! The war in Afghanistan did not end. I’m sure there will be over soon! High costs for America. Global antipathy. Solidarity of Muslim fundamentalists!
4. Yugoslavia. High costs, dislike people from the neighborhood. Writing here trying to be objective. When we heard bombs exploding in Novi Sad, and I’ve hated Americans. I was Romanian sailor, working on the Romanian ship on the Danube! I still do not love you anymore! It destroyed the bridge that knew him for decades. They destroyed an economically prosperous country under a regime that Moscow opposed. It was better if we let the Europeans to solve their problems! Here Americans have encouraged Albanian Muslim extremists!

I regret to say, but a common mistake is with Afghanistan.

5.lrak. The war originally started as a U.S. intelligence said Iraq has an atomic weapon!

It was a pretext for removing Saddam from Iraq’s leadership! Why? Iraqi oil was increasingly difficult to access America!

Many had lost. Romanian state, agreeing to în2028 Iraq debt rescheduling. companies had to pay the Romanian economic activities in Iraq played to the amount of 112 .000.000. U $. But Romania lose more. Lrak disrupt military expenditures in Romanians lose millions of dollars that will not ever be recovered.

It is true that U.S. companies will take over the reconstruction work in Iraq and will make large profits.

6.Coreea. The current conflict between the two Koreas, is quite serious. I think it would be best to let Chinese people to resolve it. I’m in the area have similar cultures! It is true that the U.S. is afraid of losing influence in the area. Perhaps the loss of military bases here.

If American diplomacy would treat the subject with the Chinese diplomacy would eventually find ways to solve common.

Should America reconsider its attitude to the world’s policeman.

Since the Second World War America was no longer liked the interventions of other wars. But no war has not taken place on American soil during the last century!

I will say that war Europe and Yugoslavia, had effects on human health of neighboring countries. Agriculture was also lost. Frequent rain led to the disappearance of some crops. Orchards have dried whole. Novi-Sad name means „new plantations.” They have never yielded fruits after the war.

One factor resulting from these wars is environmental pollution. Chernobyl was a minor point compared to the pollution caused by the five wars mentioned. Think of Agent Orange in Vietnam!

I think these views are common sense and objective.

I still believe that America is able to understand diplomacy: these are areas where others can better address crisis situations!

Teapa Popa Yours

America, revino la înţelepciune


Experienta avută de SUA în războiul din Coreea , război ce a fost pierdut de armata Statelor Unite, este un exemplu ce trebuie sa dea de gândit. Războiul din Vietnam! Războiul din Afganistan! Războiul din Irak! Războiul din Iugoslavia.Toate aceste războaie nu au adus nimic bun nici Statelor Unite, nici restului lumi !

Războiul din Coreea a debutat în ziua de 25 iunie 1950. Pe 27 iulie 1953 s-a semnat un armistiţiu. http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C4%83zboiul_din_Coreea

1.Coreea. Este drept că veterani din războiul Coreei au rămas puţini. Sunt născut în 1954 şi ştiu despre acest conflict  ce am învăţat  din cărţile de istorie. Ştiu ca poporul american nu a agreat acest război!

2.Vietnam. Cei de o vârsta cu mine îşi amintesc bine de mişcările împotriva războiului din Vietnam,din toată lumea! Au produs un un alt val de veterani! Cheltuieli mari pentru guvernul american. Antipatie la nivel mondial.

3. Afganistan! Au fost criticaţi ruşi ca  intraseră  în război. Guvernul american i-a finanţat pe talibani pentru a-i învinge Armata Roşie! Aşa Osama bin Laden a ajuns şeful talibanilor. Al-Qaeda duşmanul Americii. În mod indirect, America i-a finanţat  pe cei ce au dărâmat Turnurile Gemene ale World Trade Center din New York ! Războiul din Afganistan nu s-a sfârşit . Sunt sigur ca nu se va sfârşi curând! Cheltuieli mari pentru America. Antipatie mondiala. Solidaritate a musulmanilor fundamentalişti!

Panoramic view of Novi Sad from Petrovaradin f...
Image via Wikipedia

3. Iugoslavia. Cheltuieli  mari,antipatia popoarelor din vecinătate.Scriind aici încerc sa fiu obiectiv.Când auzeam bombele explodând la Novi Sad, eu îi uram pe americani. Eram marinar român,lucrând pe nava românească pe Dunăre! Nici acum nu-i mai iubesc! S-a distrus podul pe care îl ştiam de zeci de ani. Au distrus o tara care prosperase economic sub un regim ce se opunea Moscovei. Era mai bine dacă îi lăsau pe europeni sa îşi rezolve singuri problemele ! Aici americanii au încurajat extremiştii musulmani din albanezi!

Regret sa spun ,dar  aceeaşi greşeală este şi cu  Afganistanul.

4.lrak. Războiul a pornit iniţial pentru ca spionajul american a spus ca Irakul deţine arma atomica!

A fost un pretext pentru înlăturarea lui Saddam de la conducerea Irakului! De ce? Petrolul Irakian era tot mai greu accesibil Americii!

Multe state au avut de pierdut. Statul roman , acceptând eşalonarea datoriilor Irakului pana în2028. a fost nevoit sa plătească firmelor române ce desfăşuraseră activităţi economice  în Irak suma de 112 .000.000. U$. Dar

România pierde mai mult.  Cheltuielile pentru  armata dizlocată în lrak, românii pierd milioane de dolari care nu vor mai fi recuperaţi niciodată.

E drept ca firmele americane vor prelua lucrari de reconstrucţie în Irak şi vor avea profituri mari.

6.Coreea. Actualul conflict dintre cele doua Coreei, este destul de grav. Cred ca ar fi bine sa fie lăsaţi Chinezii sa îl rezolve. Sunt în zona respectiva,au culturi apropiate! E drept ca Statele Unite se tem de pierderii influenţei în zona. Probabil şi pierderea bazelor militare de aici.

Dacă diplomaţia americana ar trata subiectul cu diplomaţia Chineza, ar găsi până la urma căi comune de rezolvare.

Ar trebui ca America sa îşi revizuiască atitudinea de jandarm al lumii.

De la cel de al doilea război mondial America nu a mai fost simpatizata în intervenţiile din alte războaie. Însă nici un război nu s-a desfăşurat pe pământ american  în secolul trecut!

Sunt european şi va spun ca războiul Yugoslaviei, a avut efecte asupra sănătăţii oamenilor din tarile învecinate. De asemenea şi agricultura a avut de pierdut. Desele ploi acide au dus la dispariţia unor culturi agricole. Livezi întregi s-au uscat. Numele Novi-Sad înseamnă „plantaţii noi”. Acestea n-au mai rodit după război.

Un factor ce rezulta din aceste războaie este poluarea mediului. Cernobîl a fost un punct minor, fata de poluarea provocata de cele cinci războaie menţionate. Gândiţi-va la agentul oranje din Vietnam!

Eu cred că aceste opinii sunt de bun simt şi obiective.

Încă mai cred că America are diplomaţie capabila sa înţeleagă:  sunt zone în care alţi pot  rezolva mai bine situaţiile de criza!

Al dumneavoastră Popa Teapa