De ce si pentru ce actuala criza!/ Why and for what crisis?


Map of Eastern European Countries
Image via Wikipedia

Evoluţia viitoare a  actualei  crize economice

Am alăturat harta tarilor est europene pentru a vedea ce piaţă de desfacere a  câştigat vestul prin căderea comunismului

Aceasta criza ar fi apărut mult mai devreme! De ce spun aceasta?
Evenimentele din 1989 , când a fost înlăturat sistemul comunist, au venit în favoarea tarilor europene dezvoltate!

Economiile lor  lucrau pe supraproducţie, având stocuri greu vandabile.

A apărut   o noua piaţă! Produse ce , pana atunci,nu au fost la îndemâna multor  cetăţeni est-europeni, au avut  o piaţă activa în acea perioada. Stocurile s-au micşorat relansând producţia!

Acest boom  economic a fost unul fals! Noile pieţe aveau rezerve financiare limitate. S-a dezvoltat consumul,dar adevăratul producător de valoare adăugată, industria grea şi agricultura,au intrat în declin. Bancherii din aceste tari vest europene au început sa susţină aceste economii prin împrumuturi.
Aveau nevoie în continuare de pieţe de desfacere!
Primele proprietăţi cumpărate în tarile est europene au fost băncile,pana atunci de stat!
Economia acestor tari a devenit o economie de consum, fără a mai produce alte bunuri industriale şi agricole.
Bancherii aveau nevoie sa le circule banii, pentru profit rapid,iar est europenii dăduseră peste facilităţile creditării şi altor instrumente bancare! Capitalismul sălbatic, din aceste tari, a dus la lărgirea păturii de săraci cei care nu mai pot cumpăra! Bugetele sociale au cunoscut o tot mai mare împovărare. Pentru finanţare ,şi mai ales pentru desele campanii electorale,s-au luat alte împrumuturi! S-a produs efectul bulgărelui de zăpadă.
Cazul Greciei şi  Irlandei, este diferit. Aceste tari având o industrie preponderent turistica, fără a avea o industrie prea dezvoltata, au contractat împrumuturi pentru a dezvolta aceasta turismul.
Portugalia,Spania,Italia,au importat multa forţă de munca străină! Daca aceştia ar fi rămas acasă, ar fi dezvoltat tarile lor!
Banii câştigaţi de aceştia s-au întors în tarile lor,unde au creat un boom imobiliar!
Creditele oferite pentru cumpărarea de produse occidentale , au ajuns la scadenta! Imposibilitatea de plata duce la executare silita. Saturarea pieţei cu astfel de produse a dus la scăderea preţului. Este greu de crezut ca bancherii vor accepta pierderi.
Pentru menţinerea acestor pieţe,dar şi pentru recuperarea profitabila a creditelor acordate se fac alte împrumuturi susţinute de FMI şi Banca Uniunii Europene!
Falimentarea unor tari precum România sau Irlanda, ar aduce pierderi uriaşe Bancherilor!
Sunt doar opinii de om trecut prin viata,ajuns la 56 de ani. E o opinie de Est european . Eu sunt cetăţean român!
Cer scuze dar nu cunosc perfect limba engleza, asa ca unele corecturi ma vor ajuta! Chiar va rog!
Popa Teapa

Locul unde apare în New York Times comentariul:

http://www.nytimes.com/roomfordebate/2010/11/17/should-ireland-accept-a-bank-bailout/no-viable-alternatives?permid=7#comment7

Further development of the current economic crisis

I joined the Eastern European country map to see the market for the West won the fall of communism

This crisis could have occurred much earlier! Why do I say this?
The events of 1989, he was overthrown communism, came to favor the developed European countries!

Their savings on over-worked, with stocks hard sell.

There was a new market! Products by then, were not the reach of many East European citizens had an active market in that period. Stocks fell jumpstarting production!

This boom was a false one! New markets had limited financial reserves. Consumption has grown, but the true value-added manufacturer of heavy industry and agriculture have declined. Bankers of the West European countries began to support the economy through loans.
They needed further outlets!
The first property purchased in Eastern European countries, banks have been, until then the state!
The economy of these countries has become a consumer economy, without producing other industrial and agricultural goods.
Bankers needed money to move them for quick profit, and Eastern Europeans had given more credit facilities and other banking instruments! Savage capitalism, in these countries has led to widening the poor stratum who can not buy! Social budgets have seen an increasing burden. For financing, and especially for the frequent election campaigns, have taken other loans! There was a snowball effect.
For Greece and Ireland, is different. Those countries with a predominantly tourist industry, an industry without too developed, borrowing contracted to develop the tourism.
Portugal, Spain, Italy, imported more foreign labor! If they had stayed home, would have developed their own countries!
The money earned by them were returned to their countries, where they created a property boom!
Loans offered to buy Western products have reached maturity! Failure to pay leads to foreclosure. Saturate the market with such products has led to depressed prices. It’s hard to believe that bankers will accept losses.
To maintain these markets, but also profitable for the recovery of loans to other loans are backed by the IMF and the European Union!
Bankruptcy countries such as Romania or Ireland, would bring huge losses Bankers!
They’re just opinions man went through life, reached 56 years. It’s an Eastern European Review. I am a Romanian citizen!
I apologize but I do not know perfect English, so that some corrections will help me! Just please!

Popa Teapa

http://www.nytimes.com/roomfordebate/2010/11/17/should-ireland-accept-a-bank-bailout/no-viable-alternatives

6 gânduri despre „De ce si pentru ce actuala criza!/ Why and for what crisis?

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.